ལྷག་གནང་མི་ལུ་བཀྲིན་ལེགས་སོ་ཡོད།།

Total Pageviews

Tuesday, January 19, 2021

རྩོམ་རྗོད་ཚིག་བདུན་མ། - ༣

ནགས་ཚལ་སྒོ་ཁམས་ཡངས་པའི་ནང་།

དགུན་དུས་འཆར་ཆུ་གཞན་མ་འཚུངས།

ས་སྨུག་སྤུབ་པ་གནག་དུང་ནང་།

ཉིན་མའི་འོད་ཟེར་མཐོང་བ་མེད།

ཡོམ་ཡོམ་རླུང་མ་འཕུ་ནི་མེད།

བྱ་དང་བྱིའུ་ཅུང་སྐད་ཡང་མེད།

མེད་གསུམ་འཛོམ་ས་རྟེན་འབྲེལ་ངན།

 

ནགས་ཚལ།


post signature

No comments:

Post a Comment

I will love to read your constructive criticisms, if I may deserve.